2015 Slow Food Miami “Freshest Night Out”2014 Slow Food Miami2013 Slow Food Miami